นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร้งเม็ดเลือกขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี.

Author

- พัชรี กาญจนวัฒน์, ฎายิน กุมภลำ, สัมมนา มูลสาร, อโนรี สุระวงศ์. วารสารเภสัการศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร้งเม็ดเลือกขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. ชอีสาน 2552; 5(2):140-148.

Journal

- ;ารสารเภสัชอีสาน

Volume

- 5

Year

- 2552

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 140-148

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ