นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Characterisation and functionality of inhalation anhydrous lactose

Author

- Chonladda Pitchayajittipong, Robert Price, Jagdeep Shur, J.Sebastian Kaerger, Stephen Edge

Journal

- International journal of pharmaceutics

Volume

- 390

Year

- 2010

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 134-141

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ