นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย


Author

-

ลักษณา เจริญใจ* วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง

Journal

- เภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 9

Year

- 2556

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 52-63

Abstract

   

นํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสด และแคปซูลขิงมีสารประกอบหลายชนิด สารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วยขับลม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายสกัดจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงจากแหล่งจำ� หน่ายในประเทศไทย วัสดุและวิธีการทดลอง= ตัวอย่างเหง้าขิงสด 5 ตัวอย่าง และแคปซูลขิง 11 ตัวอย่างถูกนำ� ำมาสกัดนํ้ามันระเหยง่ายด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอนํ้าแล้วเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของนํ้ามันระเหยง่ายโดยใช้เทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟีและก๊าซโครมาโตกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี ผลการศึกษา= ตัวอย่างขิงมีปริมาณนํ้ามันระเหยง่าย ร้อยละ 0.69-2.45 โดยปริมาตรต่อนํ้าหนัก ผลจากเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟีและแมสสเปกโทรเมตรีที่ใช้พบสารประกอบ 20 ชนิด ในนํ้ามันระเหยง่ายของเหง้าขิงสดและ 5 ชนิดในนํ้ามันระเหยง่ายของแคปซูลขิง โดย zingiberene เป็นส่วนประกอบที่พบมากที่สุดในนํ้ามันระเหยง่ายของเหง้าขิงสดและแคปซูลขิง (ร้อยละ
ของพื้นที่ใต้พีก zingiberene สัมพัทธ์ 11.9 - 39.5) มวลสารจากแมสสเปกตรัมและค่า retention index ที่คำ� นวณเทียบกับฐานข้อมูลของ NIST ให้ผลสอดคล้องกันในการตรวจสอบชนิดของสารประกอบที่พบในนํ้ามันระเหยง่าย
ของขิง สรุปผล= ค่า retention index สามารถนำ� มาใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายในแคปซูลขิงโดยควรเปรียบเทียบกับข้อมูลนํ้ามันระเหยง่ายของเหง้าขิงสดจากแหล่งวัตถุดิบเดียวกัน

Keywords

    เหง้าขิง แคปซูลขิง นํ้ามันระเหยง่าย retention index ก๊าซโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี