นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Liquisolid Systems in Pharmaceutical Applications


Author

- Oranuch Thanaketpaisarn*


Journal

- Thai Pharmaceutical and Health Science Journal

Volume

- 7

Year

- 2012

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 96-105

Abstract

   

Liquisolid technique is a new and promising method that can improve the

dissolution rate of water insoluble drugs. The major ingredients of liquisolid

systems are the suitable non-volatile liquid vehicles which improve solubility

of drug, carrier materials or fillers which present adsorption ability and

coating materials which have adsorption ability and act as glidant. The

liquisolid powder should exhibit acceptably flowing and compressible

powders for tablet manufacturing. It has been speculated that liquisolid

systems exhibit enhanced release profiles of poorly water soluble drugs,

resulting in improving their bioavailability. In addition, the liquisolid systems

can be designed for controlled release formulations using some polymers.


Keywords

   

liquisolids, carriers, bioavailability enhancement, poorly water

soluble drugs