นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Author

- แสวง วัชระธนกิจ*  สัมมนา มูลสาร  สุนทร พันฤทธิ์ดำ  มันต์ทณัฏฐ์ หนูบ่ม


Journal

- IJPS

Volume

- 8

Year

- 2012

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 35-47

Abstract

   


Keywords

    พฤติกรรมการออกกำลังกาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี