นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


เวลามาตรฐานการทำงานและการกำหนดอัตรากำลัง

ในงานบริบาลเภสัชกรรม คลินิกเอชไอวี/เอดส์ 

โรงพยาบาลวารินชำราบ

                                               

Author

-

*อนันต์  ไชยกุลวัฒนา1  ปรัตดา  ศรีสมบัติ2   ศิรินทร์ทิพย์  ปิลอง2   ชนาธิป  กันตรง3  นิจวรรณ  ชื่นไมตรี3

1  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี


Journal

- Srinagarind Medical Journal

Volume

- 28

Year

- 2013

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-15

Abstract

   

หลักการและวัตถุประสงค์= เนื่องจากปัจจุบัน มีการระบาด

ของโรคเอชไอวี/เอดส์ไปทั่วโลก ทำให้การบริบาล

เภสัชกรรมผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่คลินิกของโรงพยาบาล มี

จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำนานมาก แต่ว่า

อัตรากำลังบุลคากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีอยู่อย่างจำกัด การศึกษานี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาการประมาณการอัตรากำลัง

ของเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับ

งานการบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์

โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วิธีการศึกษา= เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง โดยใช้เทคนิคการวัดงานแบบจับเวลาการทำงาน (stopwatch time study) โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยคลินิกเอชไอวี/เอดส์โรงพยาบาลวารินชำราบ ที่มารับบริการที่คลินิกเอชไอวี/เอดส์ มีเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส (ARV) หรือผู้ป่วยที่กำลังได้รับยาหลอกเพื่อประเมิน Adherence เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกเวลา (time study form) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา= พบว่าเวลามาตรฐานการทำงาน (standard time) ในการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอช-ไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ต่อใบสั่งยา ด้วยการใช้เทคนิคการจับเวลา (Stopwatch time study technique) ตามชนิดงานย่อย 5 ขั้นตอน ดังนี้ การซักประวัติและเขียน Patient profile (new case)  9 นาที  การประเมินปัญหาหรือแก้ไขที่เกิดจากการใช้ยา (drug related problems)  7 นาที  การพิมพ์ ฉลากยา  1 นาที  การจัดยา จนถึง ตรวจสอบยา (checker One)  6 นาที  และตรวจสอบยา ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้  5 นาที รวมระยะเวลา 28 นาที คิดเป็นปริมาณภาระงานต่อปี (workload / year) แบ่งตามผู้รับผิดชอบ คือ เภสัชกร 208 ชั่วโมง   ผู้ช่วยเภสัชกรและลูกจ้าง  214 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการทำงานของบุคลากรต่อปี (Workload peroperators) เท่ากับ 672 ชั่วโมง  ในส่วนของการคำนวณอัตรากำลังเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกรและลูกจ้าง ในงาน

บริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลวารินชำราบ จากค่าเวลามาตรฐานการทำงานและภาระงาน พบว่าอัตรากำลังเภสัชกรที่ควรจะมีเท่ากับ 0.31 คน ผู้ช่วยเภสัชกรและลูกจ้าง เท่ากับ 0.32 คน

สรุป= เมื่อพิจารณาจากอัตรากำลังคนที่กล่าวมาในปัจจุบัน กับค่าที่คำนวณได้ถือว่ามีความเหมาะสม


Keywords

   

คำสำคัญ   เวลามาตรฐานการทำงาน      อัตรากำลัง      

                    ภาระงาน     การจับเวลาแบบ Stopwatch