นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Case report= Heparin-induced skin necrosis

Author

-

ภญ.เด่นใจ บัวทุม ภ.บ. อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณปัทมานันท์ ภูปา พย.บ. พยาบาลปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ภ.บ. BCPS อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภก.มานิตย์ แซ่เตียว ภ.บ. BCOP อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นพ.วีระ มหาวนากูล พ.. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


Journal

- วารสารคลินิก

Volume

- 29

Year

- 2556

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 105-107

Abstract

    Heparin และ Low Molecular Weight Heparin (LMWH) จัดอยู่ในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) ที่มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome, ACS) ซึ่งข้อมูลจากหลายการศึกษาบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีของยา heparin ในการช่วยลดอุบัติการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาโดยเฉพาะอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ไม่บ่อยแต่มีอาการรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาการเกิดในผู้ป่วยแต่ละรายได้ เช่น การเกิดภาวะการตายของเซลล์ผิวหนัง (skin necrosis) เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสการได้รับยา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอาการไม่พึงประสงค์ของยา ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรักษาได้ กรณีศึกษานี้จะนำเสนอการเกิดอาการ skin necrosis ที่สงสัยจากการได้รับยา heparin


Keywords

    Heparin, Skin necrosis