นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด

Author

-

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร, วันทิกา เครือน้ำคำ, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง


Journal

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ.

Volume

- 15

Year

- 2556

Publication type

- Research article (National)

Page list

- ปป-ปป

Abstract

   

            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส ทดสอบปริมาณสารฟีนอลิกรวม และหาความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ดังกล่าวกับปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิดคือ พลู ฝาง เสี้ยวแดง พอก บัวหลวง ว่านชักมดลูก สารภี บุนนาค จันทน์ อบเชย สากเหล็ก สมอไทย และเดือย สกัดสารจากสมุนไพรด้วยเมธานอลด้วยวิธี Percolation ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดส วัดปริมาณสารฟีนอลิกรวมโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดยกเว้น สมอไทย สารภี และเดือยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารสกัดทุกชนิดที่นำมาศึกษามีฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสโดยพบว่าที่ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่าร้อยละของการยับยั้งอยู่ในช่วง 32.50±4.32 ถึง 9.28±2.33 โดยเฉพาะสารสกัดจากอบเชยและเดือย มีฤทธิ์ยับยั้งแซนทีนออกซิเดสดีที่สุด ค่าร้อยละของการยับยั้งเท่ากับ 32.50±4.32 และ 28.79±2.53 ตามลำดับ ปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพลูมีค่าสูงสุดคือ มีค่า gallic acid equivalent (GAE) เท่ากับ 560.5±97.63 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม ส่วนเดือยมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมต่ำสุด (ค่า GEA เท่ากับ 13.37±0.92 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม) และยังพบว่าปริมาณสารฟีนอ  ลิกรวมมีความสัมพันธ์กับการมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.8 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส แสดงว่าฤทธิ์ต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสารสกัดสมุนไพรที่ศึกษาส่วนหนึ่งนั้นมาจากสารในกลุ่มฟีนอลิกซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และส่วนที่มาจากสารในกลุ่มอื่นซึ่งควรมีการศึกษาต่อไป


Keywords

   

คำสำคัญ= ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดส ปริมาณสารฟีนอลิกรวม พืชสมุนไพร