นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Standard time and method for the estimation of the number of personnel required for ambulatory care clinic, HIV/AIDS unit, Warinchumrab Hospital.

Author

-

อนันต์  ไชยกุลวัฒนา1  ปรัตดา  ศรีสมบัติ2   ศิรินทร์ทิพย์  ปิลอง2   ชนาธิป  กันตรง3  นิจวรรณ  ชื่นไมตรี3


Journal

- Srinakarin Med J

Volume

- 28

Year

- 2013

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 8-15

Abstract

   

Background and Objective=  Currently, the pandemic of

HIV/AIDS has widely spread all over the world. 

As a result, the pharmaceutical care for HIV/AIDS 

patients at HIV/AIDS clinic has to deal with a large

number of patients.  Whereas, the man power of health 

care workers can be really limited.  Therefore, this

study was conducted to estimate number of personnel 

including, pharmacists, pharmacy technicians, and

workers for Ambulatory Care of HIV/AIDS Clinic at 

Warinchumrab Hopsital, Ubon Ratchathani province.

Methods=  It is a crosecctional, descriptive design using 

Stopwatch Time Study Technique.  The volunteers

included HIV/AIDS patients receiving a patient care at 

HIV/AIDS Clinic.  All volunteers needed to pass the

inclusion criteria either currently receiving ARV 

medications or receiving placebo for adherence evaluation. 

Time study form was implemented to be a measuring tool. 

All collecting data was analyzed via descriptive

statistics including, frequency, percentage, standard 

deviation (SD).

Results=  The Standard Time for pharmaceutical care 

activities at HIV/AIDS Clinic, Warinchumrab

Hospital including 5 different steps per prescription via 

stopwatch time study technique can be described as

1) Patient history taking and profile writing 9 minutes, 2) Assessment and solution of drug related problems 7 minutes, 3) Prescription printing 1 minute, 4) Dispensing and checking prescriptions at checker one 6 minutes, 5) re-checking prescriptions and counseling 5 minutes.  The total standard time is equal to 28 minutes.  The man-hour per year was divided into 2 categories including, pharmacist (208 hours), and pharmacy technicians and workers (214 hours).  The total workload per operators is equally to 972 hours.  Regarding the man power of pharmacist, pharmacy technicians and workers working at HIV/AIDS Clinic, Warinchumrab Hospital, the finding indicated the number of pharmacists required should be 0.31 person, and the number of pharmacy technicians and workers required should equally be 0.32 persons.

Conclusion=  Overall, the calculations of the number of 

personnel required for ambulatory care of

HIV/AIDS Clinic at Warinchumrab Hospital is currently 

appropriate.


Keywords

   

Standard Time        Man Power          Workload        

Stopwatch  Time Study