นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Survey ofcigarette dangers and attitudes toward cigarette consumption among young     primary school pupils, Ubon Ratchathani

Author

-

Soontorn Serasart

Preeyaporn Pharueng

Niyom Junnual MPH

Cholada Chaikoolvatana MPH, PhD

Anun Chaikoolvatana PharmD, PhD, GTC (Cert.)


Journal

- KKMJ

Volume

- 36

Year

- 2013

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 14-22

Abstract

   

BACKGROUND

Beginning to smoke at an early age is more likely to lead to greater dependency and result in greater difficulty to quit as an adult. The National Statistical Office reported an average age of Thai smokers started to smoke between 15 and 18.  Unfortunately, there is no current data regarding Thai smokers at the primary school level (students under the age of 13) and, without such data, it is difficult to predict developments and plan campaigns that may have significant bearing on future  health, socio-environmental, and legal problems. 

 

METHODS

The study was of a quasi-experimental, controlled group, pre-/post-test design. There was a total of 155 participants in the study, 65 in the study group and 90 in the control group. All participants completed a questionnaire prior to the study that constituted the pre-test. The study group then underwent tobacco control campaign activities for 30 minutes and all participants then completed the questionnaire again (post-test). All data were evaluated via descriptive and analytical statistics.

 

RESULTS

Regarding knowledge related to dangers of cigarettes, the finding revealed mean pre-test score was significantly higher than the mean post-test score in the study group (p<0.001).  Also, comparisons between the study and control groups revealed that the mean post-test score of the study group was significantly higher than that of the control group (p=0.011). The mean score for attitudes between the study and control groups were not significantly different (p=0.081).  Nine school students smoked and each indicated that their fathers were smokers. The leading influences on the decision to smoke were friends, parents, and self-image (28.57%, 28.57%, and 21.42% respectively).

 

CONCLUSION

The participants had good knowledge about and attitudes towards tobacco consumption. Nevertheless, some influential factors regarding cigarette smoking, such as parents and friends, need to be addressed. Further investigations of the current situation of primary school students’ tobacco consumption, good preventive education, and smoking cessation programs are recommended to reduce young students’ use of cigarettes.


Keywords

    Primary School Students 

Dangers of Cigarettes
Attitudes towards Cigarette Consumption