นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch InterpenetratingNetwork Hydrogel

Author

- WarisadaSila-on1, a,*, Jatuporn Pratoomted1,b,Utsana Puapermpoonsiri1,c, Chaiwute Vudjung2, and Wiwat Pichayakorn3


Journal

- Advanced Materials Research Journal

Volume

- 739

Year

- 2013

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1184

Abstract

    Novel hydrogelsbased on natural rubber latex (NRL) and rice starch (RSt)(1=2 ratio) were prepared with various amount of N,N′-methylenebisacrylamide(MBA) and 2.5 phr of maleic acid to form interpenetrating networks (IPN) using free-radical polymerization technique. The thermal and mechanical properties were performed by differential scanning calorimetry and mechanical tests. From data obtained, the change in Tg of rubber and melting point of RStindicated that polymer-polymer interaction could be formed in IPN hydrogel. The higher amount addition of MBA created more mechanical strength of IPN hydrogels caused by the higher of interlacement formation.  However, their mechanical strength of such hydrogels was lower than that of NRL alone due to the formation of amorphous structure in IPN hydrogel. These IPN hydrogels also improved the swelling property which will be utilized for wound healing application.


Keywords

    Thermal property, mechanical property, natural rubber latex, rice starch, IPN hydrogel