นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก

Author

-

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา*, ฤทธิรงค์ ทองออน, เกษศิรินทร์ ภูมลี และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ


Journal

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 15

Year

- 2556

Publication type

- Research article (National)

Page list

- pp

Abstract

   

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในสกุลยูฟอร์เบียจำนวน 2 ชนิด คือ น้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta Linn.) และน้ำนมราชสีห์เล็ก (Euphorbia thymifolia Linn.) โดยทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดน้ำและสารสกัดเมทานอลต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 6 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Propionibacterium acnes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion จากนั้นทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อด้วยวิธี agar dilution ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเมทานอลของต้นน้ำนมราชสีห์มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus, B. cereus, S. typhimurium, E. coli และ P. aeruginosa โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. cereus และ P. aeruginosa ได้ดีที่สุด (MIC £ 0.3125 มก./มล., MBC > 5 มก./มล.) ขณะที่สารสกัดน้ำของต้นน้ำนมราชสีห์มีฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะเชื้อ B. cereus สารสกัดเมทานอลและสารสกัดน้ำของต้นน้ำนมราชสีห์เล็กมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียครอบคลุมเชื้อ 4 ชนิด คือ S. aureus, B. cereus, S. typhimurium และ E. coli ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่าสารสกัดเมทานอลจากต้นน้ำนมราชสีห์มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. cereus และ P. aeruginosa ได้ดีกว่าสารสกัดเมทานอลจากต้นน้ำนมราชสีห์เล็ก และพบว่าสารสกัดเมทานอลของต้นน้ำนมราชสีห์เล็กมีฤทธิ์ต้านเชื้อ S. aureus และ E. coli ได้ดีกว่าสารสกัดเมทานอลจากต้นน้ำนมราชสีห์ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าต้นน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็กน่าจะเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ต่อไปได้


Keywords

    น้ำนมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์เล็ก ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย