นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนและผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์และยาฟูโรซีมายด์

Author

- ทรงพร จึงมั่นคง, สาลินี ณ ระนอง, สิริลักษณ์ รักษ์รอด, สาโรจน์ อ่อนละออ และ วริษฎา ศิลาอ่อน


Journal

- ว. เภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 9

Year

- 2556

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 32-39

Abstract

    บทนํา= การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคงตัวทางด้านกายภาพและเคมีของยาเตรียมเฉพาะคราว
รูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนและผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้ของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์ความแรง 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และยาฟูโรซีมายด์ความแรง 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อประเมินอายุการใช้ยาและศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการเก็บรักษา วัสดุและวิธีการทดลอง= ศึกษาความคงตัวของยาในรูปแบบผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับ
ยานํ้าแขวนตะกอนและยานํ้าแขวนตะกอนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ์
75 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์และที่อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส)
เป็นเวลา 120 วัน ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น สี ความเป็นกรดด่างและปริมาณยาคงเหลือจากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC โดยดูปริมาณยาที่ลดลงในแต่ละเดือนเทียบกับปริมาณยาเริ่มต้น ผลการศึกษา= พบว่าความ
เป็นกรดด่างและปริมาณยาคงเหลือของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์ในรูปแบบผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้
าแขวนตะกอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกสภาวะ ตลอด 120 วัน แต่รูปแบบยานํ้าแขวนตะกอนปริมาณยาลดลงเมื่อ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส/ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์  สําหรับยาฟูโรซีมายด์ในทั้งสองรูปแบบยา
เตรียม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นกรดด่าง อีกทั้งปริมาณยาคงเหลือมากกว่าร้อยละ 90 ในทุกสภาวะตลอด
ระยะเวลา 120 วัน สรุปผล= ยาเตรียมเฉพาะคราวของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์ควรเตรียมในรูปผงแห้งผสมกระสายยา
ก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนและสภาวะการเก็บรักษายาคือที่อุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส)
ส่วนยาเตรียมเฉพาะคราวของยาฟูโรซีมายด์สามารถเตรียมได้ทั้งรูปแบบผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับยานํ้า
แขวนตะกอนและยานํ้าแขวนตะกอนสภาวะการเก็บรักษายาทั้งสองรูปแบบคือที่อุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิห้อง ผงแห้ง
ละลายนํ้าก่อนใช้สําหรับยานํ้าแขวนตะกอนของยาทั้ง 2 ชนิด มีอายุการใช้ยาอย่างน้อย 120 วัน เนื่องจากมีความ
คงตัวทางกายภาพและเคมี อย่างไรก็ตามควรทําการทดสอบความคงตัวทางด้านจุลชีววิทยาและประสิทธิภาพของ
สารกันเสีย เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเตรียมเฉพาะคราว


Keywords

    ยาอะเซ็ตตาโซลามายด์, ยาฟูโรซีมายด์, ยาเตรียมเฉพาะคราว, ผงแห้งผสมกระสายยาก่อนใช้สําหรับ
ยานํ้าแขวนตะกอน, ความคงตัว