นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ

Author

- สัมมนา  มูลสาร  แสวง  วัชระธนกิจ  นพพล  บัวสี  ธนพร  กองสุข นิติกานต์  หมื่่นสุข  มัญชุดา  สิทธิพรชัย


Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 22

Year

- 2556

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 307-317

Abstract

   


Keywords