นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Author

- สุวรรณา ภัทรเบญจพล  อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล


Journal

- IJPS

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 6127-131

Abstract

   

อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ อาจารย์ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เอื้อต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ วิธีการดำเนินการวิจัย=  การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์ทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เก็บข้อมูลตัวอย่างด้วยแบบสอบถามในช่วงเดือนกันยายน 2556  แบบสอบถามที่ใช้ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ในการศึกษาครั้งนี้พัฒนาโดย สุคนธา ทองบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพตามหลักการทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความแม่นยำ ในระดับดี(Reliability= Cronbach alpha coefficient = 0.97)  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายข้อมูล  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ในแต่ละด้าน ด้วยสถิติไร้พารามิเตอร์ Mann-Whitney U test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05. ผลการศึกษาวิจัย= กลุ่มตัวอย่างจำนวน 314 คน ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจ เป็นนักศึกษา 246 คน (ร้อยละ 78.34) และอาจารย์ 68 คน (ร้อยละ 21.66) ผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์จำแนกตามรายด้าน คือ 1. ด้านความสามารถในการสอน  2. ด้านบุคลิกภาพ 3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 4. ด้านการให้คำปรึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าครูผู้สอนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกๆด้าน และให้ความสำคัญกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษากับอาจารย์ พบว่ากลุ่มอาจารย์ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะด้านความสามารถในการสอน และคุณธรรมจริยธรรม สูงกว่าความคิดเห็นของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สรุปผลการวิจัย= ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการเห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกด้าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้อาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ผลการศึกษายังบ่งชี้ว่า มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเพื่อพัฒนาบทบาทการให้คำปรึกษาของอาจารย์ให้ชัดเจน


Keywords

    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา   มหาวิทยาลัย