นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ= มายาคติหรือความจริง

Author

-

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1*, นิธิมา สุทธิพันธุ์1

 


Journal

- IJPS

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 149-154

Abstract

   

บทนำ= กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐมาเป็นเวลานาน แต่การบูรณาการงานแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศยังคงไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในปัจจุบันมีความหลากหลายของกิจกรรมและคุณภาพในบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลแต่ละแห่งเป็นอย่างมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์งานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ วิธีการดำเนินการวิจัย= การวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทำการสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและหัวหน้าฝ่ายแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลรวม 15 แห่ง และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ไปโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 538 แห่ง ได้รับตอบกลับ 139 แห่ง คิดเป็นร้อยละของการตอบกลับ 25.8 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา อาศัยแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ผลการศึกษาวิจัย= การดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐมีความแตกต่างกันหลายด้าน ด้านการผลิตยาสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่เคยผลิต บางส่วนเคยทำการผลิตแต่เลิกไปแล้ว สาเหตุที่เลิกผลิตเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับกระทรวง ส่วนโรงพยาบาลที่ยังมีการผลิตยาสมุนไพรมีความแตกต่างกันเรื่องจำนวนตำรับยาที่ผลิต มูลค่าการผลิตและมูลค่าการใช้ การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากการสั่งใช้ของแพทย์แผนปัจจุบันในรูปยาสมุนไพรเดี่ยว ส่วนยารูปแบบดั้งเดิมเช่น ยาลูกกลอน ยาต้มมีใช้เฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้น แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในการตรวจวินิจฉัยโรคและสั่งยา รายการยาสมุนไพรที่มีในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรักษา แพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยส่งต่อคนไข้มาให้รักษา โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสถานที่ปฏิบัติงานเช่น ห้องตรวจและนวดบำบัดคับแคบ ไม่เป็นส่วนตัว สถานที่ผลิตไม่ได้สัดส่วน มีสภาพเก่าและไม่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ด้านบุคลากรในงานแพทย์แผนไทยมีความแตกต่างกันด้านจำนวน ตำแหน่ง คุณวุฒิ ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทน การถูกชี้นำและกีดกันโอกาสความก้าวหน้าจากการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคลากรการแพทย์แผนปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สรุปผลการศึกษา= ความแตกต่างของผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่ล่าช้าของการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่สะท้อนถึงความอ่อนแอ ไม่จริงใจหรือมายาคติของนโยบายตั้งแต่ระดับกระทรวง การพัฒนาการแพทย์แผนไทยควรสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมระหว่างบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ในการกำหนดและพัฒนานโยบายด้านการแพทย์แผนไทย ลดการผูกขาดและชี้นำโดยบางวิชาชีพลง

คำสำคัญ= การแพทย์แผนไทย  การใช้ยาสมุนไพร นโยบาย การทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบัน 


Keywords

    คำสำคัญ= การแพทย์แผนไทย  การใช้ยาสมุนไพร นโยบาย การทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนปัจจุบัน