นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดสำหรับยาสมุนไพร “ยู เมดิคอล” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Author

-

ฉัตรชัย  เมืองไสย1, วรรณรัชฎ์  นันทิประภา1, จินตนา นภาพร1, อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล1*


Journal

- IJPS

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 143-148

Abstract

   

บทนำ=ยาสมุนไพรได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดตั้งหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า “ยู เมดิคอล” เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาด แต่ยังขาดข้อมูลและแผนการตลาด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดยาสมุนไพรและจัดทำแผนการตลาดสำหรับ “ยู เมดิคอล” วิธีการดำเนินการวิจัย= เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับเภสัชกรจากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงรวม 29 แห่ง เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเภสัชกรร้านยา โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 12 คน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนการตลาด ผลการศึกษาวิจัย= ยาสมุนไพรเดี่ยวที่ใช้มากที่สุดในโรงพยาบาลคือขมิ้นชัน(86.2%) ฟ้าทะลายโจร(86.2%) ส่วนยาตำรับที่ใช้มากที่สุดคือประสะมะแว้ง ( 31.0%) ผู้สั่งใช้ยามากที่สุดคือแพทย์และแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่จัดซื้อจากโรงพยาบาลในจังหวัด(80.8%) องค์การเภสัชกรรม(42.3%) และบริษัทเอกชน(38.5%) โดยพิจารณาจากมาตรฐาน GMP ของผู้ผลิต(65.5 %)และการได้รับทะเบียนยา(51.7%) ปัญหาสำคัญในการจัดซื้อยาสมุนไพรคือ การจัดส่งล่าช้าเพราะวัตถุดิบในการผลิตขาดตลาดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและราคาของยาที่มักจะสูงกว่ายาแผนปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ SWOT พบว่าจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ของ ยู เมดิคอล คือ มีกระบวนการผลิตที่ดี ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา ราคาใกล้เคียงกับคู่แข่ง จุดอ่อนคือ ขีดความสามารถในการผลิตต่ำ ขาดแผนการตลาด โอกาสคือนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติอุปสรรคคือมีคู่แข่งมาก แผนการตลาดสำหรับยู เมดิคอลคือ กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักคือแพทย์และเภสัชกร เน้นการผลิตยาที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัย กำหนดราคาจากต้นทุนจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาลและร้านยาเป็นหลักและควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านบุคลากรทางการแพทย์สรุปผลการวิจัย= ยาสมุนไพรที่มีการใช้มากมักเป็นยาเดี่ยวและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แผนการตลาดจึงควรเน้นมาตรฐานการผลิต การส่งเสริมการตลาดในกลุ่มโรงพยาบาลและร้านยาที่มีเภสัชกร


Keywords

   

คำสำคัญ=ยาสมุนไพร การสำรวจการตลาด แผนการตลาด