นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Validation method of brazilin analysis by HPLC and anti Propionibacterium acnes (P. acnes) activity of Ceasalpinia sappan extract

Author

- กิติยา บุญยู้, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วงศ์วิวัฒน์ ทํศนียกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล


Journal

- Proceeding of การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29

Volume

- 29

Year

- 2013

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 413-418

Abstract

    The purpose of this research is to validate the method analysis of brazilin from Ceasalpinia sappan (C. sappan) by
reversed phase HPLC. A reverse phase column C18 was used as a stationary phase and gradient mobile phase from 35%
MeOH  to  100% MeOH. Retention  time  of  brazilin was  observed  at  5.9 min Method  validation of  the HPLC  provided
linearity in range of 0.2-1.0 mg/ml with a correlation coefficient (r
2
) of 0.9999. The %recovery was between 97.20-103.05.
The precision were reported as %RSD, which were between 0.50-1.47. For anti Propionibacterium acnes activity, brazilin,
using microdilution method showed the minimum inhibitory concentration (MIC) of brazillin, Dalacin T
 solution and C.
sappan extract were 0.03 mg/ml, 0.04 mg/ml and 0.13 mg/ml,  respectively and using plate streak showed  the minimum
bactericidal concentration (MBC) of brazillin, Dalacin T
solution and C. sappan were 0.13 mg/ml, 0.04 mg/ml and 0.25 mg/ml,  respectively. The  results  showed  that C. sappan extract  has  anti P.  acnes activity which  can  be  applied  for  an antiacne agent.


Keywords

    ฝาง, Ceasalpinia sappan, brazilin, HPLC, anti propionibacterium acnes