นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความแตกต่างของการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Author

- ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์


Journal

- เภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 9

Year

- 2557

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 138-142

Abstract

   

บทนำ= การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยบริการที่มีคุณภาพจะทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการและชะลอภาวะแทรกซ้อน กระบวนการดูแลที่สำคัญชนิดหนึ่งคือการตรวจระดับ HbA1C ประจำปี เนื่องจากผลการตรวจบ่งบอกระดับการควบคุมโรคของผู้ป่วย แต่อาจมีความแตกต่างของการรับบริการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างสิทธิประกันสุขภาพ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการการตรวจ HbA1C ประจำปีพ.ศ. 2554 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจ HbA1C ประจำปี วิธีการดำเนินงานวิจัย= การศึกษาแบบภาคตัดขวาง สืบค้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2554 จากเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงแห่งหนึ่ง ด้วยรหัส ICD 10 คือ E11X สืบค้นผลการตรวจ HbA1C จากเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์เดียวกัน โดยไม่รวมเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ผู้ป่วยใน วิเคราะห์สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจำปีด้วยสถิติเชิงพรรณนา  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจ HbA1C ประจำปีด้วยสถิติสมการถดถอยลอจิสติก ผลการศึกษาวิจัย= จากผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 2,656 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 45.29 ได้รับการตรวจ HbA1C ประจำปี พ.ศ. 2554 พบว่าเพศชายได้รับการตรวจ HbA1C น้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (OR=0.77, 95%CI = 0.65-0.91, p<0.05) ผู้ป่วยที่จ่ายเงินด้วยตนเอง ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการตรวจ HbA1C น้อยกว่าผู้ป่วยที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือเบิกจ่ายตรงอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (OR=0.35, 95% CI = 0.20-0.61,OR= 0.65, 95% CI = 0.51-0.82 ตามลำดับ, p<0.05 ทุกค่า) ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วมได้รับการตรวจ HbA1C มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีโรคร่วมอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (OR=3.95, 95%CI = 2.99-5.20, p<0.05) สรุปผลการวิจัย= พบความแตกต่างของการรับบริการตรวจ HbA1C ประจำปีระหว่างเพศสิทธิประกันสุขภาพและการมีโรคร่วม ผู้ให้บริการสุขภาพควรตระหนักเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายได้รับบริการตรวจ HbA1C ประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


Keywords

    เบาหวานชนิดที่ 2 ความแตกต่าง การตรวจ HbA1C ประจำปี สิทธิประกันสุขภาพ โรคร่วม