นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การกักเก็บยาเซฟาโซลินปริมาณสูงในแผ่นไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้า

Author

-

จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-5

Abstract

    บทนำ= ไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดมีคุณสมบัติดูดซับน้ำหรือของเหลวได้ดี จึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางเภสัชกรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บยาเซฟาโซลินและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของไฮโดรเจลที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้า วิธีการดำเนินการวิจัย= เตรียมด้วยวิธีฟรีแรคอลดิพอลิเมอไรเซชัน ทำการศึกษาการกักเก็บยาเซฟาโซลินแบบ direct addition ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น การบวมพอง, การดูดซับน้ำและโครงสร้างของแผ่นไฮโดรเจล ผลการศึกษาวิจัย= พบว่าไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้า ให้ผลการบวมพองและการดูดซับน้ำมากกว่ายางธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05)  โดยไฮโดรเจลให้ผลการบวมพองและการดูดซับน้ำเท่ากับ (70.92 ± 2.44 % และ 41.49 ± 0.83 % ตามลำดับ) ยางธรรมชาติให้ผลการบวมพองและการดูดซับน้ำเท่ากับ (5.71 ± 1.04 % และ 5.39 ± 0.94 % ตามลำดับ) จากโครงสร้างของไฮโดรเจลโดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพบว่าภายในแผ่นยางธรรมชาติมีลักษณะพื้นผิวเรียบและปราศจากรูพรุน ขณะที่แผ่นไฮโดรเจลมีพื้นผิวที่ขรุขระและเกิดรูพรุนภายในโครงสร้าง แสดงให้เห็นว่าไฮโดรเจลที่เตรียมขึ้นมีโครงสร้างแบบโครงร่างตาข่ายเกิดขึ้น ดังนั้นจึงทำให้การบวมพองและการดูดซับน้ำเพิ่มขึ้น การศึกษาการกักเก็บยาเซฟาโซลินที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าไฮโดรเจลที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้าสามารถกักเก็บยาเซฟาลินมากกว่ายางธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) โดยมีร้อยละของการกักเก็บยาเท่ากับ 23.75 ± 1.05 % และ 2.24 ± 0.76 % ตามลำดับ สรุปผลการวิจัย= ไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้ามีคุณสมบัติการบวมพองและการดูดซับน้ำที่ดี และมีโครงสร้างเป็นโครงร่างตาข่ายเกิดขึ้น ดังนั้นระบบไฮโดรเจลนี้จึงสามารถในการนำมาพัฒนาเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ต่อไป


Keywords

   

ไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอด ยางธรรมชาติ แป้งข้าวเจ้า การกักเก็บ