นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาการกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินจากแผ่นไฮโดรเจลจากยางพารา และแป้งดัดแปร

Author

- มีนรยา สำแดงไชย1, วายูน กลางประพันธ์1, ปวรรัตน์ พวงศิริ1, จตุพร ประทุมเทศ1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 1*


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 33-37

Abstract

    บทนำ= จากการศึกษาที่ผ่านมาของทีมวิจัยพบว่าไฮโดรเจลที่เตรียมจากยางพาราและแป้งดัดแปร มีคุณสมบัติการบวมพองและดูดซับน้ำได้ดี มีโครงสร้างเป็นโครงร่างตาข่ายและเกิดช่องว่างภายในขึ้น ดังนั้นทีมวิจัยจึงมีสมมติฐานว่าไฮโดรเจลที่เตรียมโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นจะสามารถกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินได้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินในแผ่นไฮโดรเจลที่เตรียมจากการเชื่อมขวางของยางพารา และแป้งดัดแปรของแป้งข้าวเจ้า (mRSt) และแป้งกล้วย (mBSt) วิธีการดำเนินการวิจัย= เตรียมไฮโดรเจลจากยางพาราและแป้งดัดแปรโดยวิธีฟรีแรดดิคอลพอลิเมอร์ไรเซชัน จากนั้นกักเก็บยาเซฟาโซลินด้วยวิธี direct addition ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร วิเคราะห์ปริมาณตัวยาเซฟาโซลินโดยเทคนิค HPLC และประเมิน % weight loss ของไฮโดรเจล ผลการศึกษาวิจัย= จากการศึกษาพบว่ายาเซฟาโซลินที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถกักเก็บลงแผ่นไฮโดรเจลด้วยวิธี direct addition ได้ โดยแผ่นไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งดัดแปรของแป้งกล้วย (mBSt) มีความสามารถกักเก็บได้มากกว่าแป้งข้าวเจ้า (mRSt) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) (59.37 2.71 และ 30.43 2.07 % ตามลำดับ) และการปลดปล่อยยาเซฟาโซลินพบว่ายาถูกปลดปล่อยอย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง และปริมาณยาที่ปลดปล่อยจากแผ่นยางพาราเปล่าจะเริ่มคงที่ เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ขณะที่การปลดปล่อยยาจากแผ่นไฮโดรเจลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยแผ่นไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งดัดแปรของแป้งข้าวเจ้า (mRSt) มีปริมาณยาที่ถูกปลดปล่อยมากกว่าแผ่นไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งดัดแปรของแป้งกล้วย (mBSt) และยางพาราเปล่า (rubber) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (184.31 ± 0.01, 133.13 ± 0.051 และ 129.11 ± 0.07 % ตามลำดับ) สรุปผลการวิจัย= แผ่นไฮโดรเจลสามารถกักเก็บและปลดปล่อยยาโดยใช้ความเข้มข้นของยาเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และความสามารถในการกักเก็บยาเท่ากับ 2.77-14.84 µg/cm2 และปลดปล่อยยาที่24 ชั่วโมง เท่ากับ 133-184 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาการปลดปล่อยยาเซฟาโซลินจากแผ่นไฮโดรเจลที่ระยะเวลายาวนานขึ้น และที่ความเข้มข้นเริ่มต้นที่สูงขึ้นต่อไป


Keywords

   

คำสำคัญ= เซฟาโซลิน, ไฮโดรเจลยางพารา, แป้งดัดแปร, การกักเก็บ, การปลดปล่อย