นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลิน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียม ที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน

Author

-

ธนิศา บูชารัมย์1, อิสรา กุนโท1, นฤมล คูณเจริญรัตน์2, วริษฎา ศิลาอ่อน1, ทรงพร จึงมั่นคง1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 50-54

Abstract

    บทนำ= ปัญหาความคงตัวของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลินสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมในโรงพยาบาลคือมีอายุการใช้ยาเพียง 7 วันและมีการเปลี่ยนชนิดของน้ำตาเทียมที่ใช้เตรียมบ่อยครั้ง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารถนอมที่แตกต่างกันในน้ำตาเทียมต่อความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลิน วิธีดำเนินการวิจัย= เตรียมยาหยอดตาความเข้มข้น 50 mg/mL โดยใช้กระสายยาคือน้ำตาเทียม 4 ชนิด ได้แก่ Lac-oph®, Opsil tears® (สูตร 1 และ 2 สารถนอมเป็นเบนซาลโคเนียมคลอไรด์), Natear® (สูตร 3 สารถนอมเป็นโซเดียมเปอร์บอเรต) และ Cellufresh® (สูตร 4 สารถนอมเป็นออกซิคลอโรคอมเพล็ก) สูตร 5 ใช้สารถนอมเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ 0.015% และสูตร 6 ใช้น้ำปราศจากเชื้อ เก็บที่อุณหภูมิ 4oC และ 30oC วิเคราะห์ปริมาณยาคงเหลือด้วยวิธี HPLC และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง สี และกลิ่น ในวันที่ 0, 7, 14 และ 28 ผลการวิจัย= พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง การเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่นมีความสัมพันธ์กัน สีที่เข้มขึ้นจะทำให้ตำรับมีกลิ่นแรงขึ้น ที่อุณหภูมิ 30oC ทุกตำรับเปลี่ยนจากใสเป็นสีเหลืองในวันที่ 7 และเข้มจนเป็นสีน้ำตาลเมื่อเก็บนานขึ้น ด้านความคงตัวทางเคมีพบว่าในวันที่ 14 ทั้ง 6 สูตรที่เก็บที่อุณหภูมิ 30 oC ไม่ผ่านเกณฑ์ที่เภสัชตำรับกำหนด (ร้อยละ 89.06 -108.83) ในวันที่ 28 มีเพียงสูตรที่ 5 และ 6 ที่เก็บที่ 4 oC ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุปผลการวิจัย = อุณหภูมิ ระยะเวลาการเก็บรักษาและกระสายยาที่ใช้มีผลต่อความคงตัวทางเคมีและกายภาพของยาหยอดตาเซฟาโซลินสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ดังนั้นควรเก็บยาที่อุณหภูมิ 4 oC และใช้น้ำตาเทียมเป็นกระสายยา การใช้น้ำตาเทียมที่มีโซเดียมเปอร์บอเรตเป็นสารถนอมทำให้ตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลินสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายมีความคงตัวทางกายภาพดีที่สุด


Keywords

   

คำสำคัญ = ความคงตัว  เซฟาโซลิน  ยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  น้ำตาเทียม  สารถนอม