นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาและสำรวจความพึงพอใจของเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่= ระยะที่ 1(Development of a Smoke-Free Community and Smoking Cessation Online Service (SFC-SCOS) in Thailand= Phase I.)  

Author

-  ชลลดา ไชยกุลวัฒนา1 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, อนุชิต สิงห์คำ4, ศักราช วรรัตน์กุล5, อานนท์ ทูมริน5


Journal

- Srinakarin Med J

Volume

- 29

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 18-26

Abstract

     หลักการและวัตถุประสงค์

โปรแกรมเวปไซต์เพื่อเลิกสูบบุหรี่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี 2551-2553 เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องรับคำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานและระบบเซิฟเวอร์ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่เพื่อให้คนที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือพูดคุยเพื่อหาแนวทางการเลิกบุหรี่ร่วมกัน โดยมีการนำเอา facebook, twitter มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังทำการสำรวจความพึงพอใจของบริการเวปไซต์ดังกล่าว

วิธีการศึกษา

การศึกษาแบบเพื่อการสำรวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 80 คน เข้าไปใช้บริการเวปไซต์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่ที่สร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1) เนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ 2) ข่าวสาร กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ 3) โปรแกรมเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ 4) วิธีการเลิกบุหรี่ 5) chat-room ที่ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แบบออนไลน์ 6) web-board ที่สามารถเขียนข้อคำถาม ข้อแนะนำต่างๆ หลังจากนั้น อาสาสมัครจะต้องกรอกแบบสอบถามบนหน้าเวปไซต์ออนไลน์ เกี่ยวกับความพึงพอใจของบริการเวปไซต์ออนไลน์ ซึ่งมีข้อคำถาม 20 ข้อ โดยอาศัยการประเมินแบบมาตรประมาณค่า (เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) à ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง(1)) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น สถิติเชิงพรรณนา (เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ)

ผลการศึกษา

อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65) อายุช่วง 19-25 ปี (ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่เป็นศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ57.50) และมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ กราฟิก มัลติมีเดีย รวมทั้ง word processing ในส่วนของความพึงพอใจต่อบริการเวปไซต์ SFC-NOS พบว่า ส่วนใหญ่พอใจกับฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม เช่น โปรแกรมใช้ง่าย (ร้อยละ 56.25) ออกแบบlได้อย่างสร้างสรรค์ (ร้อยละ 85) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 73.75) รวมทั้ง โปรแกรมเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้งาน (ร้อยละ 88.75)  นอกจากนั้น ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาสาสมัครส่วนใหญ่ต่อโปรแกรม SFC-NOS ในทุกๆด้านอยู่ในระดับดี                            

สรุป

โปรแกรมเวปไซต์ SFC-NOS ที่ปรับปรุงมาจากโปรแกรมเดิมได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในรูปแบบ การทำงานและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ในขั้นต่อไปจะเปิดให้บริการเวปไซต์ดังกล่าวกับประชาชนทั่วไปและทำการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้รับบริการและประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านโปรแกรม SFC-NOS ต่อไป


Keywords

     คำสำคัญ    เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่    SFC-NOS     บริการเลิกบุหรี่ออนไลน์