นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


 ผลสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาเส้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษภัยยาเส้น ในพื้นที่ตัวอย่าง ตำบลเมืองศรีไคและธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี

Author

-  อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1* เมรีรัตน์ มั่นวงศ์2  วิชชุตา ศรีภูวงศ์ 1 ธนัชชัย คมใส1  พรรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 1 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา3

1คณะเภสัชศาสตร์ (คลินิกฟ้าใส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

 3คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


Journal

- IJPS

Volume

- 9

Year

- 2013

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 83-94

Abstract

     บทนำปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคยาเส้นมวนเองและอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจากการสูบยาเส้นมวนเองในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ควบคุมการบริโภคและผลิตยาเส้นมวนเองยังไม่รัดกุมเพียงพอ ส่งผลทำให้ประชาชนยังขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเส้นมวนเอง ทั้งนี้ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่มีข้อมูลการบริโภคยาเส้นมวนเองชัดเจน ผู้วิจัยจึงต้องการทำการสำรวจสถานการณ์เบื้องต้น พร้อมศึกษาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพิษภัยของยาเส้นมวนเองกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว วัสดุและวิธีการทดลองเป็นการศึกษาแบบ pre-posttest, controlled group design  กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 145 คน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา (70) และกลุ่มควบคุม (75) โดยอาศัยการสุ่มแบบชั้นภูมิ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะกรอกแบบ สอบถามก่อนเริ่มทำการศึกษา (pre-test) เฉพาะกลุ่มศึกษาจะเข้าร่วมนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยของยาเส้นมวนเอง หลังจากนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มกรอกแบบสอบถามอีกครั้ง (posttest)  ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ  ผลการศึกษา= พบว่าผู้ที่สูบยาเส้นมวนเอง ทั้งหมด 25 คน (กลุ่มศึกษา 14, กลุ่มควบคุม 11 คน ตามลำดับ)  ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป รายได้ต่ำ การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  เหตุผลในการสูบยาเส้นมวนเองคือ รสชาติดี ราคาถูก หาซื้อง่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่คิดที่จะเลิกสูบยาเส้นมวนเอง อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนความรู้พิษภัยยาเส้นมวนเองของแต่ละตำบลทั้งก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001, 0.001) เช่นเดียวกับค่าคะแนนเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตำบล ทั้งก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001, 0.001) ตามลำดับ สรุปผล= การสูบยาเส้นมวนเองส่วนใหญ่มีอายุในช่วงวัยกลางคนขึ้นไป ที่มีการศึกษาชั้นประถม รายได้ต่ำ และเนื่องจากยาเส้นหาง่ายและราคาถูก จึงเป็นที่นิยมสูบอย่างแพร่หลาย นอกยังพบว่าหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนิทรรศการ ทำให้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้น การเข้าถึงและสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการและติดตาม เพื่อให้การควบคุมการบริโภคยาสูบประสบผลสำเร็จ


Keywords

     ยาเส้นมวนเอง   พิษภัยบุหรี่    บุหรี่ก้นกรอง