นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จำหน่ายในท้องตลาดของไทย

Secondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets


Author

-

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์


Journal

- UBU Sciences and Technology Journal

Volume

- 1

Year

- 2017

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 1-21

Abstract

   

ว่านชักมดลูกเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในตำรับยาบำรุงสตรี ในท้องตลาดไทยพบว่านชักมดลูกจำหน่ายอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ Curcuma comosa Roxb., C. elata Roxb., C latifolia Rosc. และ C. xanthorrhiza Roxb. ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกัน กลุ่มสารทุติยภูมิในว่านชักมดลูกที่สำคัญ ได้แก่ สารกลุ่มไดแอริลเฮป-ตานอยด์และกลุ่ม เซสควิเทอร์ปีน ฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน พบในว่านชักมดลูกชนิด C. comosa และ      C. xanthorrhiza  นอกจากนั้นยังพบรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจอื่นๆ และพิษวิทยาอีกด้วย


Keywords

   

Curcuma comosa; C. elata; C. latifolia; C. xanthorrhiza; Diarylheptanoids; Sesquiterpenes; Estrogen-like activity; Biological activities