นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


คนคุ้ยเขี่ยขยะ: วิถีชีวิต มุมมองต่ออาชีพและอันตรายต่อสุขภาพ


Author

-

อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล1* สุวรรณา  ภัทรเบญจพล1 และ นิธิมา สุทธิพันธุ์1


Journal

- ม.อุบลวิจัย 2560

Volume

- 1

Year

- 2560

Publication type

-

Page list

- 1-5

Abstract

   

บทคัดย่อ

คนคุ้ยเขี่ยขยะมีบทบาทสำคัญต่อระบบกำจัดขยะในประเทศไทย แต่สังคมไม่ค่อยรู้ตัวตน ความคิด และบทบาทของเขาในการจัดการขยะช่วยลดมลภาวะในชุมชน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและมุมมองของคนคุ้ยเขี่ยขยะต่อการประกอบอาชีพและความเสี่ยงต่อสุขภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกตการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน ณ สถานที่ฝังกลบขยะ หรือบ่อขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2559 นำเสนอข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยแนวคิดมุมมองของคนใน (emic views)  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไปในละแวกใกล้เคียงบ่อขยะ มีมุมมองต่อภาพลักษณ์ของอาชีพคุ้ยเขี่ยขยะค่อนข้างดี เพราะเป็นอาชีพสุจริต มีรายได้ดีเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอาชีพเดียวกัน คนคุ้ยเขี่ยขยะทราบดีว่างานที่ทำมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะมักจะเผชิญกับปัญหาต่างๆนานจากงาน เช่น การได้รับบาดแผลจากของมีคม การสูดดมฝุ่นและกลิ่น  การสูดดมควันจากเตาเผาขยะ  การสัมผัสสิ่งสกปรกจากกองขยะ การอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว และสภาพแวดล้อมที่มีแมลงวัน  พวกเขาจึงมีการป้องกันตนเองในระดับหนึ่ง เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าและผ้าปิดปากและจมูก การสวมถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งการเข้ารับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี แม้จะมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพนานาประการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็มักไม่ปฏิเสธที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไป บางรายจะทำไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหว เพื่อให้บทบาทของคนคุ้ยเขี่ยขยะสามารถดำรงต่อไปอย่างปลอดภัย หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับพวกเขา เช่น บริการสุขภาพ น้ำสะอาด และหากสามารถแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะอันตรายออกไปก่อนทิ้งลงถังและหาวิธีการลดขยะอินทรีย์ลงก็จะลดความเสี่ยงสุขภาพของคนคุ้ยเขี่ยขยะที่มีส่วนช่วยลดปัญหาขยะดีขึ้น


Keywords

   

คำสำคัญ  คนคุ้ยเขี่ยขยะ การจัดการขยะ อุบลราชธานี  อันตรายต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย