นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ประมาณการจำนวนทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีการจับเวลาการทำงาน (Stopwatch Time Study) และวิธีการกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion Standard) : กรีณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


Author

-

ณัฐหทัย สิงคงท์, แสวง วัชระธนกิจ, สัมมนา มูลสาร


Journal

- ทันตาภิบาล

Volume

- 8

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 15

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ