นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี


Author

-

รัฐศาสตร์  เครือคุณ สุวรรณา ภัทรเบญจพล


Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 13

Year

- 2560

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 712-723

Abstract

   

 บทนำ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นด่านแรกที่จัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อประเมินต้นทุนบริการสุขภาพของ รพ. สต. ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า วิธีดำเนินการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ JHCIS  ปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger account: GL) ของ รพ. สต. ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก 4 เขตบริการ เขตละ 3 แห่ง จำแนกตามขนาด รพ. สต. ใหญ่ กลาง และ เล็ก อย่างละ 1 แห่ง เพื่อศึกษาต้นทุนรวมและต้นทุนจำแนกประเภทตาม ค่าแรง ค่าวัสดุ และ ค่าลงทุน ด้วยวิธีกระจายต้นทุนแบบทางตรง และสรุปต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหัวประชากร และอัตราคืนทุน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย: ต้นทุนรวมเฉลี่ยของ รพ.สต. กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 2.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ค่าแรง:ค่าวัสดุ:ค่าลงทุน เท่ากับ 64: 24: 12   เมื่อจำแนกต้นทุนรวมเฉลี่ยตามขนาด รพ. สต. คือ ใหญ่ กลาง เล็ก เท่ากับ 3.9, 2.4, และ 1.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสัดส่วนค่าแรง ค่าวัสดุ และ ค่าลงทุน จะใกล้เคียงกันใน รพ. สต. ทุกขนาด คือต้นทุนร้อยละ 60 หรือมากกว่า เป็นค่าแรง ส่วนค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหัวประชากรในภาพรวมเป็น  488 บาท โดย รพ.สต. ขนาดใหญ่จะมีต้นทุนต่อหัวประชากรต่ำกว่า รพ.สต. ขนาดอื่นๆ   สำหรับต้นทุนเฉลี่ยต่อการบริการรักษาพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างรวม เป็น 64 บาทต่อครั้ง  และ รพ.สต. ขนาดใหญ่มีต้นทุนเฉลี่ยการรักษาพยาบาลสูงที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสัดส่วนการรับบริการรักษาพยาบาลต่อประชากรต่ำที่สุด สำหรับอัตราคืนทุนของ รพ.สต. ตัวอย่างในภาพรวม เป็น 0.76 และผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามขนาดของ รพ.สต. สรุปผลการวิจัย: ต้นทุนค่าแรงเป็นสัดส่วนประมาณสองในสาม ของต้นทุนรวมทั้งหมด ประกอบกับอัตราคืนทุนเฉลี่ยของ รพ.สต. ส่วนใหญ่น้อยกว่าหนึ่ง   ผลการศึกษาแสดงให้ถึงความสำคัญของ การบริหารทรัพยากรบุคคล  การประหยัดต้นทุนต่อขนาด และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยบริการ ต่อการพัฒนาศักยภาพของ รพ.สต. ในการจัดบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
 


Keywords

   

การวิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนการบริการสุขภาพ  การคืนทุน   ต้นทุนต่อหน่วย  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล