นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะตำรับว่านชักมดลูกในระบบตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร


Author

-

ดำรงศักดิ์ จินารัตน์ บัญชา ยิ่งงาม อภิชาติ สุขสำราญ วันดี รังสีวิจิตรประภา


Journal

- เภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 13

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 163-172

Abstract

   

ดังในหน้าที่ 163 ตามเอกสารแนบ


Keywords

   

ตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร ว่านชักมดลูก ความคงตัว ร้อยละการกักเก็บ คุณสมบัติทางความร้อน