นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


COMPARATIVE STUDY ON BINDING CAPACITY OF SOME NATURAL BINDERS USING PARACETAMOL TABLET PRODUCED BY WET GRANULATION METHOD AS A MODEL

 


Author

-

Oranuch Thanaketpaisarn Benjabhorn Sethabouppha Narit Phadungpattanakoon Arreewan Jantakat


Journal

- IJPS

Volume

- 13

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-12

Abstract

   

Introduction: Natural polysaccharides can be utilized as pharmaceutical binder. The purpose of the present study is to evaluate the binding capacity of some natural polysaccharides, i.e., pregelatinized starch, glutinous rice starch and pectin, for providing the basic information of tablets production in the pharmaceutical industry. Methods: These natural polysaccharide binders were utilized in preparing paracetamol tablets with wet granulation method. Tablet quality control tests, i.e., hardness, friability, disintegration time and dissolution, were examined for evaluating the binding capacity of binder. Results: The increases of hardness and disintegration time and the decrease of friability were correlated with the higher amount of binder. Glutinous rice starch showed the highest binding capacity followed by pectin and pregelatinized starch, respectively. The study of drug dissolution test demonstrated that type and amount of binder played an important role on the drug release rate. Increasing the amount of binder could diminish the drug release rate. In addition, paracetamol tablets prepared by the wet granulation method using glutinous rice starch as a binder showed the slowest rate of drug release. Conclusion: Glutinous rice starch and pectin exhibited good binding capacity. Type and amount of binder could be optimized and designed for tablet formulation development to obtain the desired drug release pattern.


Keywords

   

Binder, Pregelatinized starch, Pectin, Glutinous rice starch