นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of an ultraviolet spectroscopic method with 2-HN derivetization for the determination of GABA in rice 


Author

-

charuwan thanawiroon and tawanchai phohom


Journal

- Traditional medicine, functional food, Nutrition, additional tools for healthcare delivery

Volume

- 1

Year

- 2017

Publication type

-

Page list

- 191-197

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ