นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทบาทของเภสัชกรพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม


Author

-

Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 13

Year

- 13

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 38-48

Abstract

   

เภสัชกรพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเป็นผู้ให้คำแนะนำนักศึกษาในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง บทบาทหลักของเภสัชกรพี่เลี้ยงมีสามด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  2) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 3) ด้านการพัฒนาการศึกษาและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ แม้ว่าสภาเภสัชกรรมได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและเภสัชกรพี่เลี้ยงไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกรพี่เลี้ยงรวมทั้งระบบต่าง ๆ ในการสนับสนุนเภสัชกรพี่เลี้ยงให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว


Keywords

   

 เภสัชกรพี่เลี้ยง, การสอนการปฏิบัติงาน, การเป็นพี่เลี้ยง, การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ, บทบาท