นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การจำลองแบบทางควอนตัมและพลศาสตร์ของโมเลกุลโดยอาศัยพื้นฐานของระเบียบวิธี Fragment molecular orbitals (FMO) เพื่อออกแบบสารยับยั้งเชื้อวัณโรค (proceeding and poster)


Author

-

ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ นฤดล ภูศรี บุญรัตน์ ทารัตน์ พฤทธิ์ คำศรี อรดี พันกว้าง กัมปนาท ฉายจรัส นิธิมา สุทธิพันธ์ พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ สุภา หารหนองบัว คมสันต์ สุทธิสินทอง และ พรพรรณ พึ่งโพธิ์


Journal

- การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 11

Year

- 2017

Publication type

-

Page list

- 282-291

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ