นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


 Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of

selected medicinal plants from Central Vietnam


Author

-

Warankhana Khamkhoon1, Kanokwan Hanchai 1, Nguyen Thi Hoai2, Le Thi Bich Hien2,Ho Viet Duc2, Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawong1*

 

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University,  Ubon Ratchathani, 34190, Thailand

2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam


Journal

- Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS)

Volume

- 41

Year

- 2017

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 177-180

Abstract

   

Alzheimer’s disease (AD) is the most common type of dementia in the aging population. Causes of AD are the accumulation of amyloid plaques, neurofibrillary tangles, oxidative stress products and the decline of acetylcholine in the brain. Nowadays natural compounds from plant sources have been used for AD treatment. In this study, the seven medicinal plants used for treating oxidative-related ailments from Central Vietnam such as Allospondias lakonensis, Acalypha hispida, Ailanthus triphysa, Oxyceros horridus, Vernicia montana, Euphorbia hirta and Homonoia riparia were selected to investigate for their acetylcholinesterase (AChE)  inhibitory activity and total antioxidant power.  In addition, phytochemical properties of these plant extracts were also determined. Among the tested extracts, H. riparia extract showed the good AChE inhibitory activity (59.13±2.11 %) at 100 µg/ml. The extract of A. hispida exhibited the highest total antioxidant  power (46.36+0.12 mmol Fe2+E/g dry weight). For the phytochemical quantification, the extract of E. hirta contained the highest alkaloid content (21.69±6.36 mg AE/g dry weight).  A. hispida extract had the both highest flavonoid content (50.99+2.43 mg QE/g dry weight) and total phenolic content (118.20±4.76 mg GAE/g dry weight).


Keywords

   

Acetylcholinesterase inhibitory activity, Total antioxidant power, Alkaloids, Flavonoids, Phenolics, Medicinal plants, Central Vietnam