นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Poster & Proceedings)


Author

-

นุตติยา วีระวัธนชัย1  ภัสสรา นาคงาม2   ภาณุ คำวงษ์3   นิธิมา สุทธิพันธุ์และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล1*

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

2 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ. เมืองชัยนาท  จ. ชัยนาท 17000

3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190


Journal

- การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ร

Volume

- 11

Year

- 2017

Publication type

-

Page list

- 363-371

Abstract

   

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม การวิจัยเชิงสำรวจนี้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ในช่วงภาคต้น ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบที (t-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 462 คน ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 85.5) ส่วนใหญ่เป็นรักต่างเพศ หรือชอบเพศตรงข้าม (ร้อยละ 82.2)  อยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 70.2) ประมาณสามในสี่เคยมีแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 74.7)  และประมาณหนึ่งในสี่เคยมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 27.1)  ประมาณครึ่งหนึ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 52.6)  ตลอดจนบางส่วนเที่ยวสถานบันเทิง (ร้อยละ 40.5)  แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่ำ (ร้อยละ 97.0) ผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางเพศแยกตามรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดในระดับต่ำ มีทัศนคติความเชื่อเรื่องเพศสัมพันธ์ในด้านบวกและได้รับอิทธิพลจากครอบครัวไปในทางที่ดีตามลักษณะการดูแลและความสัมพันธ์กับพ่อแม่   กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดต่ำ สามารถควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้  รวมทั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่ำ และส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศน้อย อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรหาแนวทางส่งเสริมนักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักในการคุมกำเนิดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เหมาะสม การเปิดรับและประเมินสื่ออย่างรู้เท่าทัน  ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม  รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การออกกำลังกาย  และหามาตรการที่จะช่วยให้สถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการควบคุมดูแลและดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง

 


Keywords

   

คำสำคัญ  : ปัจจัยเสี่ยงทางเพศ  นักศึกษา  อุดมศึกษา  พฤติกรรมทางเพศ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี