นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์ และทันตแพทย์


Author

-

กิตติยาพร ทองไทย1, น้องเล็ก คุณวราดิศัย2, แสวง วัชระธนกิจ2


Journal

- Thai Journal of Pharmacy Practice

Volume

- 9

Year

- 2016

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 463

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ