นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ PknG ตัวใหม่ เพื่อใช้เป็นสารต้านวัณโรคบนพื้นฐานโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 2-อะมิโนไพริมิดีน :การคัดสรรเสมือนจริงเชิงโครงสร้าง  (นำเสนอรูปแบบ poster & proceeding)


Author

-

พฤทธิ์ คำศรี และคณะ


Journal

- การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11

Volume

- 11

Year

- 2017

Publication type

-

Page list

- 306-313

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ
Keywords

   

สารต้านวัณโรค  สารยับยั้งเอนไซม์ PknG  การคัดสรรเสมือนจริง  2-อะมิโนไพริมิดีน