นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Hematologic toxicities of concurrent chemoradiation in cancer patients at Ubonratchathani cancer hospital


Author

-

มานิตย์ แซ่เตียว, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์


Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อิสาน

Volume

- 14

Year

- 2561

Publication type

- Research article (National)

Page list

- In press

Abstract

   

บทนำ: การใช้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาเป็นวิธีการรักษาในมะเร็งหลายชนิด แต่พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญคือภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิต วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงสัดส่วนและร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตจากการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิธีการดำเนินงาน: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบติดตามย้อนหลังแบบไปข้างหน้า (retrospective cohort study) เพื่อศึกษาถึงอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตได้แก่ ภาวะซีด ภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยเกิน (leucopenia) ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ต่ำลง (neutropenia)  และภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 127 คน ที่เข้ารับการรักษาในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2556 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เปรียบเทียบความแตกต่างของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตและค่าทางห้องปฏิบัติการก่อนและหลังการใช้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา McNemar test และ Wilcoxon signed-rank test ตามลำดับ ผลการวิจัย: ผู้ป่วย 126 คน (ร้อยละ 99.2) เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตภายหลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา และผู้ป่วย 21 คน (ร้อยละ 16.5) พบภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตที่มีความรุนแรง grade 3-4 โดยภาวะซีดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด อุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตเพิ่มมากขึ้นและค่าทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยที่ลดลงภายหลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P Value < 0.05) สรุปผล: การรักษาด้วยวิธีรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเพิ่มสัดส่วนและร้อยละของเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิต สอดคล้องกับค่าทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาที่ลดลงภายหลังการรักษา


Keywords

   

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิต เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ผู้ป่วยมะเร็ง