นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Anti-inflammation of diarylheptanoids from Curcuma comosa Roxb


Author

-

Chamnarnyuttapoom  C 1, Mungseakklang T1, Puapermpoonsiri U2, Yingngam B 2, Sritananuwat P3*

 


Journal

- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhR

Volume

- 0

Year

- 0

Publication type

-

Page list

- -

Abstract

   

Introduction: Curcuma comosa Roxb. is a traditional plant for anti-inflammation treatment. Previous studies have shown that diarylheptanoids from this plant can reduce inflammation by decrease the levels of cytokines such as nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and interleukin 1 beta (IL-1β). Matrix metalloproteinases (MMPs) are enzyme involving many processes of inflammation for examples, facilitating plasminogen-induced macrophage migration, increase IL-8 chemotactic activity by aminoterminal processing, and degradation basement membrane which composes of collagen, gelatin, laminine etc. However, there is limited data on the relationship of diaylheptanoids and MMPs. Objectives: To investigate cytotoxicity of diarylheptanoids from Curcuma comosa Roxb. and evaluate their anti-inflammatory effect by measuring matrix metalloproteinase (MMPs) activity in PMA induced-monocyte (U937 cell). Materials and Methods: Two compounds including (3S)-1,7-Diphenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (compound A), (3S)-1-(3,4-Dihydroxy phenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (compound B) and ethyl acetate extract (C) from Curcuma comosa Roxb. were used to investigate cytotoxicity and anti-inflammatory effect via MTT assay and Gelatin Zymography respectively. Results: In 24 hours, diarylheptanoids (A, B) and extract C exhibited cytotoxicity against U937 cell with IC50 value of 58.80 ± 6.58, 157.78 ± 29.86 and 35.34 ± 1.37 µg/ml respectively. When stimulated inflammation with PMA, both compound A and B, and extract C treatments were significantly decreased secreted-MMP-9 in PMA induced-U937 cell (p<0.05). Conclusions: Diarylheptanoids and the extract from Curcuma comosa Roxb. can reduce activity of MMP-9 during inflammation process. This effect might decrease macrophage migration, chemotactic activity or degradation of basement membrane.


Keywords

   

Curcuma comosa Roxb., inflammation, Matrix metalloproteinases, monocyte