นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Title Researcher Source Year Status
ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่ออัตราการขนส่งอาหารจากกระเพาอาหารไปยังลำไส้ ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลิน ระดับฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 และ glucose-dependent insulinotropic polypeptide ในเลือดหลังมื้ออาหาร เปรียบเทียบกับข้าวขาวในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี อื่นๆ 2017 วิจัย
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway สกว. 2017 วิจัย
การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากนมถั่วเหลือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชารองศาสตราจารย์เขมวิทย์ จันต๊ะมา อื่นๆ 2018 วิจัย
จัดทำต้นแบบผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกจากพืชพรีไบโอติกแก่นตะวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชารองศาสตราจารย์เขมวิทย์ จันต๊ะมา อื่นๆ 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน และจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมารองศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมานางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี อื่นๆ 2018 วิจัย
ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มที่ผสมสารสกัดจากผักโขมและถั่งเช่าสีทองเพื่อบำรุงร่างกาย ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิรินายนำพล  แปนเมือง นักศึกษาปริญญาโท อื่นๆ 2018 วิจัย
การศึกษาบุคลิกภาพและแนวโน้มภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นายทวนธน บุญลือ สัดส่วน 80%ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล สัดส่วน 20% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน 50% ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ สัดส่วน 30%ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10%ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สัดส่วน 10% งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่ผสมสารสักถั่งเช่าสีทอง รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน60% ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สัดส่วน 30%ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาส้ม ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา สัดส่วน 50% รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา สัดส่วน 15%นางสาวลัดดาวัลย์ ยืนยาว สัดส่วน 35% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
แผ่นแปะบรรเทาปวดของน้ำมันหองระเหยไพรสำหรับผู้สูงวัย ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม สัดส่วน 100% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
ผงชงดื่มบำรุงสุขภาพจากสารลิกแนนความเข้มข้นสูงในน้ำมันงา เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2017 สิ้นสุดโครงการ
การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา มี target คือ GYBR รศ.ดร พรพรรณ พึ่งโพธิ์  ทุนวิจัย สวรส งบจังหวัด 2017 วิจัย
ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย อาจารย์พนัชกร เตชอังกูรอาจารย์รชตะ มังกรแก้ว อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา อื่นๆ 2017 วิจัย
การพัฒนาตัวพานาโนกักเก็บแคปไซซินสำหรับบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ= ไมโครอิมัลชันและไขมันของแข็งขนาดนาโนเมตร สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์สุรีวัลย์ บำรุงไทยพรวนิช เจริญพุทธิคุณ งบจังหวัด 2018 วิจัย
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง อุไรวรรณ  อกนิตย์,  ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง อื่นๆ 2016 สิ้นสุดโครงการ
การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว อุไรวรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, กฤตพร พงษ์ช้างอยู่, นวพร เทพารส อื่นๆ 2016 สิ้นสุดโครงการ
การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสในเชิงพาณิชย์ 1.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา50%2.ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์50% เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
สำรวจและรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาไข้ออกผื่นของ จ.อุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่บรรจุสารสกัดลิกแนนเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว วันดี รังสีวิจิตรประภา งบจังหวัด 2018 วิจัย
Determination of the marker diarylheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. rhizomes and selected herbal medicinal products by HPLC-DAD (ทุน ASEA UNINET) Bancha Yingngam, Adelheid H. Brantner อื่นๆ 2017 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ อื่นๆ 2017 วิจัย
การพัฒนาและศึกษาผลของกระบวนการผลิตต่อความคงสภาพทางเคมีและจุล ชีววิทยาของสารสกัดถั่วเหลืองบรรจุเแคปซูล งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานช้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง(โครงทำนุที่เทียบเท่างานวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเขื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา รศ.ดร. พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากรณ์ดร. อรดี พันธ์กว้างผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์ดร. กัมปนาท ฉายจรัสดร. คมสันต์ สุทธิสินทองดร. จักริ์รดา อัตตรัถย วช. 2017 วิจัย
การหาอัตลักษณ์ของสารให้ความหอมและเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวดำ-แดงของไทย 1.     ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วย 1.1            ผู้อำนวยการแผนงาน                           1.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล                                   หมายเลขบัตรประชาชน 3100902122871                                   หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309        Email= dwanchai@chula.ac.th 1.2            ผู้ร่วมงานวิจัย หัวหน้าโครงการ                                   1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล                                   หัวหน้าปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8393 มือถือ 086-318-5309        Email= dwanchai@chula.ac.th 1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร                 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์  034-355193  ต่อ 116   โทรสาร 034-355197 Email= vanavichit@gmail.com        1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ                จ.อุบลราชธานี 34190        มือถือ 088-819-7180        Email= nitima.s@ubu.ac.th        1.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรกนก วิมลมั่งคั่ง                ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์        คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330        โทรศัพท์ 02-218-8361  มือถือ 098-607-6446 Email= sornkanok.v@pharm.chula.ac.th วช. 2017 วิจัย
: ผลของกระบวนการสุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม นางอารยา  มุกดาหาร        อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สกว. 2017 วิจัย
นโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลนายนิธิศ   ธานี สกว. 2017 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวกล้องงอกพันธ์ุกข-6 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
ระบบนำส่งสารสกัดจากพริกเพื่อลดการระคายเคืองผิวหนัง สกว. 2017 วิจัย
การปรับเปลี่ยนการแสดงออกของโปรตีนเอ็นเอฟ แคปปาบีและเซอร์ท 1 ในแบบจำลองเซลล์สะเก็ดเงินด้วยสารสักดสมุนไพรต้านการอักเสบที่ถูกกักเก็บในอนุภาคขนาดนาโน สกว. 2017 วิจัย
เรื่องการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
โครงการเพิ่มการผลิตสารกาบาในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลฃลัส ภายใต้โครงการความร่มมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิธิมา สุทธิพันธุ์  สกว. 2019 สิ้นสุดโครงการ
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี วราภรณ์ ภูตะลุนทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลธฤตา กิติศรีปัญญา งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากบีปลากั้ง สมจินตนา ทวีพานิชย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2016 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาไมโครอิมัลชันชนิดปราศจากแอลกอฮอล์สำหรับการนำส่งยาทางรูขุมขนของฟีแนสเทอไรด์: การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดและการประเมินคุณลักษณะ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ วช. 2017 วิจัย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและประเมินคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรพื้นบ้านที่หมักด้วยแบคทีเรียกรดแลคติก งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
การศึกษาความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ในน้ำผักและผลไม้ รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา วช. 2016 วิจัย
การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์นางสาววริษฎา ศิลาอ่อนนางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิรินายสาโรช อ่อนละออ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การศึกษาอัตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายมานิตย์ แซ่เตียวนายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ภญ.วรัญญา จวนสางภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์ งบจังหวัด 2016 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีชนิดไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับแคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน นายทรงพร จึงมั่นคง                      รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลืองรศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์นายกฤษฎา วิเศษดีนางสาวกิ่งดาว โนนพิลา เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2016 วิจัย
การเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ให้อยู่ในรูปผงแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2016 วิจัย
การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์โดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน   อ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ งบประมาณแผ่นดิน 2016 วิจัย
บทบาทของเทอร์ปีนต่อการตั้งตำรับเหมาะสมที่สุดของลิโพโซมสำหรับการนำส่งทางผิวหนังของละลายน้ำน้อยโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ สกว. 2016 วิจัย
Outcome evaluation of the Doctor of Pharmacy program in Thailand อื่นๆ 2016 วิจัย