นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


สถานะโครงการวิจัยที่ส่งเอกสารเคลียเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เลขที่ วันที่ หัวหน้าโครงการ ถึง ชื่อโครงการวิจัย งานวิจัย การเงิน กองคลัง  
2234 14 มี.ค.59 รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ คณบดี การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress ประจำปี 2555 (330,000)     กองคลัง  
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและจลพลศาสตร์ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลืองและน้ำถั่วเหลืองหมัก ประจำปี 2548   การเงินตรวจสอบ    
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ประจำปี 2551 (ปีที่ 1)   การเงินตรวจสอบ    
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ประจำปี 2552 (ปีที่ 2)   การเงินตรวจสอบ    
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ ประจำปี 2553 (ปีที่ 3)   การเงินตรวจสอบ    
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2550 (ปีที่ 1)   การเงินตรวจสอบ    
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2551 (ปีที่ 2)   การเงินตรวจสอบ    
    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณบดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)   การเงินตรวจสอบ    
10798 16 ต.ค.2560 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก คณบดี ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GMB)    การเงินตรวจสอบ    
11359 7 พ.ย.2560 นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ คณบดี การศึกษาความสัมพันธ์ของเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด macrophage ต่อความรุนแรงของเซลล์เนื้องอกในสมอง    การเงินตรวจสอบ