นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


แนะนำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

การดำเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา การบริหารด้านงบประมาณ งบการเงินและการบัญชีให้แยกออกจากคณะ ณ ปัจจุบันสถานปฏิบัติการมี 2 สาขา คือ

สาขา 1 ณ บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 ขณะนี้เปิดดำเนินการมาแล้ว 9 ปี

สาขา 2 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 เป็นระยะเวลา 3 ปี และเปิดดำเนินการอีกครั้งเมื่อวันที่ 4กรกฎาคม2551

วัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

 1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการและบริบาลทางเภสัชกรรม แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์
 2. เพื่อให้บริการจำหน่วยเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ประชาชน
 3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
 4. เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการทางเภสัชกรรม

 1. ให้บริการเรื่องยาแก่ผู้ที่มาขอรับบริการตามความเหมาะสม
 2. บันทึกแฟ้มประวัติผู้ป่วย (ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก)
 3. บริการวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ให้คำปรึกษาการอดบุหรี่
 4. บริการตอบคำถามด้านยา
 5. บริการเก็บข้อมูลการแพ้ยา
 6. การส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์
 7. ติดตามการใช้ยาทางโทรศัพท์

บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

สาขา1

สาขา2

อาจารย์เภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่

24

43

เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการ

1

-

ผู้ช่วยเภสัชกร

2

1