นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หน่วยวิเคราะห์น้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารคณะเภสัชศาสตร์  โทรศัพท์ : 045-353644