นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร
เอกสารทุกประเภท
1. แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด (Please click to open) [1281]
2. เอกสารทบทวนข้อตกลงการใช้บริการห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [442]
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Please click to open) [426]
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [392]
5. แบบฟอร์มใบรับตัวอย่างน้ำ (Please click to open) [804]

 

 

 

วัตถุประสงค์ของหน่วยฯ

           1. เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำดิบ และน้ำแข็ง แก่ผู้ประกอบการผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

          2. เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ที่ได้มาตรฐาน เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม น้ำดิบ และน้ำแข็ง และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

สถานที่ติดต่อ:

         หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ   ชั้น 4  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         โทรศัพท์: 045-353644

         โทรสาร: 045-353644

         E-mail:  Water_Pha@hotmail.com