นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านมะเร็ง

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2564

1. ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นโดยไม่ถือเป็นวันลา

(รอเอกสารแนบ)

2. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ

(รอเอกสารแนบ)

3. รายละเอียดโครงการฯ

(รอเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2563

1.ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นโดยไม่ถือเป็นวันลา

2.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมด้านโรคมะเร็ง

3.รายละเอียดโครงการฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2562

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ข้อเสนอโครงการ

- ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2561

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา (ด้านจิตเวช)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2560

- ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา

- ข้อเสนอโครงการ

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login