นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านอายุรศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี 2564

1. ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นโดยไม่ถือเป็นวันลา

(รอเอกสารแนบ)

2. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ

(รอเอกสารแนบ)

3. รายละเอียดโครงการฯ

(รอเอกสารแนบ)

 

ผู้ดูแลระบบ

- Admin Login