นโยบายการประกันฯ /โครงสร้างและระบบ /แผนงาน-ปฏิทินฯ /รายงานการประเมินตนเอง /รายงานประจำปี /คู่มือประกันคุณภาพ /การดำเนินงาน EdPex /KM /บริการคอมพิวเตอร์ฯ /ข่าวสารคู่มือการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

mail คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556

mail คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย

mail คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ.2552-2554) ปรับปรุง พ.ย.2554

mail สรุปรายละเอียดการปรับแก้

mail สรุปรายละเอียดการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)

      จากการประชุม กพอ.ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

mail คู่มือ สมศ. รอบ 3

mail สมศ.ปรับเกณฑ์การประเมิน รอบ 3 ปี 2554

 

 

เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ 

mail บัญชีรายชื่อวารสารที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.

mail (ร่าง) เกณฑ์การประเมินหลักสูตร