กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


20
มี.ค.
ขอเชิญสมัครร่วมงาน 3 rd ASEN Student Entrepreneurship Network (ASENet) Convention 2019 ณ Universiti Sains Malaysia
20
มี.ค.
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน Hubert H. Humphrey North - South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563 ของมูลนิธิการศึกษาไทย -อเมริกา
25
ก.พ.
โครงการ The 6 th world Education Leaders Forum ในงาน 2019 IYF World Culyure Camp
29
ม.ค.
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563
16
ม.ค.
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019:IBD 2019
02
ม.ค.
ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst-Mach Grant (EMG) -ASEA-UNINET ประจำปี 2562
07
พ.ย.
อบรมโครงการบริการิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 7 หลักสูตร จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
01
พ.ย.
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
22
ต.ค.
โครงการสนับสนุนบริษัทจำลองนักศึกษา
19
ก.ย.
อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
251. แบบ ท.บศ. 02 หนังสือขอนุมัติจากคณะ/หน่วยงาน (Please click to open) [390] Detail
252. แบบ ท.บศ. 01 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open) [418] Detail
253. ตัวอย่าง ประวัติคณะกรรมการสอบภายนอก (Please click to open) [364] Detail
254. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2549 (Please click to open) [179] Detail
255. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [565] Detail
256. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [456] Detail
257. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [414] Detail
258. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [402] Detail
259. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [372] Detail
260. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [482] Detail
261. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [504] Detail
262. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [565] Detail
263. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [468] Detail
264. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [432] Detail
265. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [522] Detail
266. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1026] Detail
267. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [538] Detail
268. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1131] Detail
269. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0] Detail
270. รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ (Please click to open) [386] Detail
271. รับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร (Please click to open) [396] Detail
272. แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [464] Detail
273. แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [578] Detail
274. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [171] Detail
275. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (Please click to open) [681] Detail
276. แบบฟอร์มประกอบการเสนอของบประมาณหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (Please click to open) [119] Detail
277. แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษา (Please click to open) [544] Detail
278. บศ. 2.6 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา (Please click to open) [292] Detail
279. บศ. 2.5 แบบสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครง/ป้องกัน (Please click to open) [267] Detail
280. บศ. 2.11 แบบบันทึกอาจารย์เข้าร่วมประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [259] Detail
281. บศ. 2.10 แบบประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [2982] Detail
282. บศ. 2.9 แบบเสนอการรับรองการตัดเกรด (Please click to open) [739] Detail
283. บศ. 2.8 การประสานงานอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [527] Detail
284. บศ. 2.7 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (Please click to open) [238] Detail
285. บศ. 2.4 แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าสนับสนุนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [264] Detail
286. บศ. 2.3 ใบรับรองการแก้ไขผลการสอบเค้าโครง (Please click to open) [265] Detail
287. บศ. 2.2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิต (Please click to open) [281] Detail
288. บศ. 2.1 แบบคำร้องขอลงเบียนเรียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [277] Detail
289. แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [319] Detail
290. แบบติดตามผลการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [527] Detail
291. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (Please click to open) [320] Detail
292. แบบบันทึกประวัตินักศึกษา (Please click to open) [1762] Detail
293. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์เข้าพักในห้องพักรับรอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [193] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 14 รายการ