ปฏิทินกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?”

phar_news_icon

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ website PharMOOC@UBU

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งการเพิ่มการตอบสนอง การยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการใช้ยาเคมีบำบัดยังอาจส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเป็นพิษต่อผู้ป่วยแม้จะใช้ในขนาดรักษา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในปัจจุบันจึงมีทั้งการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว นโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?” อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อไป