1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein)


วันที่ 16/10/2018 (15:00) | ถึงวันที่ 16/10/2018 (17:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก